ບໍລິສັດຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ມີຫຼາຍບໍລິສັດອຸປະຖຳຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງອຸດົມໄຊ

1. ບໍລິສັດອຸດົມໄຊ ພັດທະນາກະສິກໍາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ 10.000.000 ກີບ;

2. ບໍລິສັດ ຫົວເຟີງ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຈໍາກັດ 10.000.000 ກີບ;

3. ບໍລິສັດ ວິໄລພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ, ຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ 5.000.000 ກີບ;

4. ບໍລິສັດ ຫຼີຊິງ ພັດທະນາກະສິກໍາຈໍາກັດ 3.000.000 ກີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *