ໝາຍເລກໂທລະສັບ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ລ/ດພະແນກການ/ຫ້ອງການໝາຍເລກໂທລະສັບ
1ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ081 312 036, 081 312 344
2ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ081 312 347
3ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ081 312 282
4ພະແນກການເງິນແຂວງ081 211 596, 081 212 952
5ຄັ້ງເງິນແຫ່ງຊາແຂວງແຟັກ: 081 212834, 081 312 373
6ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ081 212 546
7ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງ081 312 449
8ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ081 211 332
9ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງແຟັກ: 081 212111, 081 312 035
10ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ081 312 508
11ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າແຂວງແຟັກ: 081 312403, 081 312 300