ສະໂມສອນແຂວງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ:

  • ຈຳນວນ: 400 ກ່ວາທ່ານ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບຫ້ອງປະຊຸມ

ຕິດຕໍ່ໃນໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ເວລາ 8:00 AM – 5:00 PM

  • ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ພິທີການ ແລະ ການເງີນ: 081 312 562
  • ຫ້ອງບໍລິຫານ-ການເງີນ: 081 312 060
  • ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ: 081 312 103

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ແຈ້ງການແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງປະຊຸມ ລາຍລະອຽດຄິກທີ່ນີ້