G-Drive G-Share

 ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບ

ຊື່ລະບົບນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມ (G-Drive/Share)
ອົງການຄຸ້ມຄອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ
ລະບົບ Androidດາວໂຫຼດ
ລະບົບ IOSດາວໂຫຼດ
ສຳລັບ Desktopດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືນຳໃຊ້ລະບົບດາວໂຫຼດຄູ່ມື
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ໂດຍຜ່ານບຣາວເຊີ (Browser) Click here Login G-share

ລະບົບນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມ (G-Drive/Share)

1. ລະບົບ G-Drive: ແມ່ນລະບົບເກັບຮັກສາເອກະສານແບບລວມສູນ (Cloud Storage) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີສູນເກັບຮັກສາເອກະສານແບບທັນສະໄໝ, ລວມສູນ, ຍືນຍົງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້, ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ຜ່ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພລະດັບສູງ.

2. ລະບົບ G-Share: ແມ່ນລະບົບສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນເອກະສານ Word, Excel, Powerpoint ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງກະຊວງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຮັດວຽກແບບອອນລາຍຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງເອກະສານຕ່າງໆຮັບໃຊ້ວຽກງານປະຈຳວັນ. ເອກະສານທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍລະບົບ G-Share ແມ່ນຖືກຈັດເກັບຢູ່ ໃນລະບົບ G-Drive ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງປັນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ສາມາດດັດແກ້ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ພ້ອມກັນ ເຮັດໃຫ້ປະຢັດເວລາ.