ເບີໂທຕັ້ງໂຕະ ຂົງເຂດ ນິຕິບັນຍັດ, ຕຸລາການ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ

ລ/ດພະແນກການ/ຫ້ອງການໝາຍເລກໂທລະສັບ
1ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ081 312 014 2
2ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ081 312 647, 081 312 114
3ສານປະຊາຊົນແຂວງ081 312 044
4ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ081 312 276, FAX: 081 212 774