ໝາຍເລກໂທລະສັບ ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ – ສັງຄົມ

ລ/ດພະແນກການ/ຫ້ອງການໝາຍເລກໂທລະສັບ
1ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແຂວງ081 312 028
2ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ081 312 196
3ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງແຟັກ: 081 212 041, 081 312 121
4ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ081 312 030
5ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ081 312 042