ໝາຍເລກໂທລະສັບ ຂົງເຂດອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ລ/ດພະແນກການ/ຫ້ອງການໝາຍເລກໂທລະສັບ
1ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ081 312 026
2ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ081 312 025
3ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ081 312 024