ຫ້ອງວ່າການແຂວງທົ່ວປະເທດ

ລ/ດຫ້ອງວ່າການແຂວງໝາຍເລກໂທລະສັບ
1ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ021 260 206
2ແຂວງຜົ້ງສາລີ088 210 514
3ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ086 312 010
4ແຂວງບໍ່ແກ້ວ084 211 066
5ແຂວງອຸດົມໄຊ081 312 103
6ແຂວງໄຊຍະບູລີ074 211 333
7ແຂວງຫົວພັນ064 312 029
8ແຂວງຊຽງຂວາງ061 312 382
9ແຂວງຫຼວງພະບາງ071 212 001
10ແຂວງໄຊສົມບູນ026 210 012
11ແຂວງວຽງຈັນ023 431 502
12ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ054 212 038
13ແຂວງຄຳມ່ວນ051 212 088
14ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ041 212 168
15ແຂວງຈຳປາສັກ031 212 004
16ແຂວງເຊກອງ038 211 013
17ແຂວງສາລະວັນ034 211 270
18ແຂວງອັດຕະປື036 211 014