ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 999 ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 999

ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຄຳສັ່ງເລກທີ 999/ອຊ ລົງວັນທີ 10-10-2022