ຝຶກອົບຮົມລະບົບບໍລິຫານລັດແບບດີຈີຕອນ ຂອງລັດຖະບານ

ວັນທີ 6 ຕຸລາ2022 ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດແບບດີຈີຕອນ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງລັດດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ເພື່ອການພັດທະນາຫັນໄປສູ່ການເປັນທັນສະໄໝເທືອລະກ້າວ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການນຳໃຊ້…