ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ/ດປະເພດວັນທີເລກທີຫົວຂໍ້ເອກະສານດາວໂຫຼດ
1ຂໍ້ຕົກລົງ31/8/20231008/ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິການໄປສະນີຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ
2ຂໍ້ຕົກລົງ31/8/20231009/ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ
3ຂໍ້ຕົກລົງ24/2/2022111/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະດາວໂຫຼດ
4ຂໍ້ຕົກລົງ24/2/2022113/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະດາວໂຫຼດ
5ຂໍ້ຕົກລົງ24/2/2022112/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂອງແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ
6ຂໍ້ຕົກລົງ24/2/2022110/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄງບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດດາວໂຫຼດ
7ຂໍ້ຕົກລົງ31-07-20181096/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກ ອງທຶນແຮຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຜູ້ປະສົບໄພພິບັດດາວໂຫຼດ
8ຂໍ້ຕົກລົງ21-08-2019760/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະ, ນໍາໃຊ້ປ່າຊາ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຊາທໍາມະຊາດຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ
9ຂໍ້ຕົກລົງ19-05-2020506/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນໃນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ
10ຂໍ້ຕົກລົງ15-09-20201105/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດຫົວໜ່ວຍລາຄາທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມ ເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ
11ຂໍ້ຕົກລົງ09-10-20181292/ຈຂ.ອຊຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ສີ່ ສ ຂອງບັນດາບ້ານໃນຕົວເມືອງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ