ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ