ແຈ້ງການ ລະດົມທຶນ (ເປັນວັດຖຸ, ເງິນ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ) ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າວຽກງານການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ