ແຈ້ງການ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ ໄລຍະ 20 ກໍລະກົດ-3 ສິງຫາ 2021

ແຈ້ງການ 777 ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ ໄລຍະ 20 ກໍລະກົດ-3 ສິງຫາ 2021