ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ປີ 2008 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2008 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2020 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2009Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານທະຫານ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປີ 2015)Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020.Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ ປີ 2016Download

ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ ປີ 1998Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ປີ 2005Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີ່ມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2019)Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນຳ້ ແລະຊັບພະຍາກ່ອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ວມ ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງບາງມາດຕາ) ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ປີ 2011Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ປີ 2010Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ປີ 2010Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຶດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ ປີ 2009Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ປີ 2009Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ ປີ 2009Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະລະ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັ້ດກັນ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລະບົບການຊຳລະ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ປີ2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນຳ້ ແລະຊັບພະຍາກ່ອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ວມ ປີ 2020.Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປີ 2007Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2008Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ ປີ 2008Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ປີ 2006Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈໍາໜ່າຍ ປີ 2008Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ ປີ 2009Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ ປີ 2012Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປີ 2013Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປີ 2014Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານກາແດງລາວ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ ປີ 2018Download

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ້າຍ ປີ 2018Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເອກະສານ (ສ້າງໃໝ່) ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນ ຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ປີ 2019Download

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຮູບເງົາ ປີ 2019Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັ້ນນັກການທູດ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມລາວ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020Download

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປັບປຸງມາດຕາຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກບັສ່ວຍສາອາກອນDownload

ຂອບໃຈ: ກົດໝາຍຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ