ບ້ານອາໂນ ເປັນບ້ານເຜົ່າອາຄາ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງຫຼາ, ຫ່າງຈາກເມືອງຫຼາ ປະມານ 32,5 ກິໂລແມັດ (ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ ບ້ານສາມາດທຽວໄດ້ 2 ລະດູ ເປັນທາງດິນແດງອັດແໜ້ນ ບາງບ່ອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນໄລຍະລະດູຝົນ). ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳຂອງ ເຜົ່າອາຄາ ທີ່ມີເອກະລັກແຕກຕ່າງ ຈາກເຜົ່າອື່ນ ທີ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ມາພົບເຫັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການແຕ່ງກາຍ ຂອງຊົນເຜົ່າ, ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ. ພາສາຂອງ ເຜົ່າອາຄາ ມີສຳນຽງຄ້າຍຄືກັບພາສາຈີນ ແລະ ມົ້ງ. ອາຊີບຫຼັກ ແມ່ນປູກເຂົ້າ (ໄຮ່), ຄ້າຂາຍ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ ເຜົ່າອາຄາ ນັບຖືຜີ, ມີການນຸ່ງຖືແຕກຕ່າງ ກັບເຜົ່າອື່ນໆ ແລະ ຍັງມີເອກະລັກ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ດ້ານຫຼັງ ຂອງຜ້າຄຽນຫົວ (ໝວກ). ບຸນປີໃໝ່ ຂອງເຜົ່າອາຄາ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທຸກໆເດືອນມັງກອນ ຂອງທຸກປີ, ບຸນກິນເຂົ້າໃໝ່ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆເດືອນກັນຍາ, ບຸນປະຕູໂຂງ (ບຸນລ້ຽງ ຜີ) ຈັດຂຶ້ນທຸກໆເດືອນພຶດສະພາ.
ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ