ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 2

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປື້ມ ປະຫວັດສາດ-ມູນເຊື້ອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປີ 2004